Zápisy ze schůzí výboru

Zápis ze schůzí výboru 24.10.15

Zápis ze schůze České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP z.s. a Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP

Místo konání : Praha, FN Motol

Datum konání : 24.10.2015

Přítomní : (jména jsou uváděna bez titulů a vědeckých hodností ) Hořejší, Havlín, Skřenková, Kosová, Vambera, Smetanová, Alešová, Uhrová – j.h.

Omluveni : Ondrová, Špaček, Teslík

1. Organizace 48. konference gynekologie dětí a dospívajících (GDD )– organizátor Sekce GDD - uvažováno o 2 lokalitách – Hradec Králové a Lednice - termín konání 14. – 16.4.2016 - přizvána Mgr Uhrová – zástupce agentury AMCA s.r.o, která bude konferenci organizovat – agentura se již osvědčila při organizaci předcházející konference ve Žďáru n/S.- informuje, že v příštím týdnu bude provedena hospitace přímo na místech – budou vyžádány kalkulace jednotlivých míst, dle toho se pak rozhodne, na kterém místě bude konference uskutečněna. - Špaček –pověřen kontaktem v Hr. Králové – pokusí se zjistit nejvýhodnější podmínky – např. v hotelu Černigov - rozhodnuto o výši registračních poplatků: do 15.2.2016 do 13.4.2016 na místě lékař člen Společnosti /Sekce 1.000 1.400 1.500 lékař – nečlen 1.300 1.600 1.700 sestra 700 1.000 1.100 - event. platba za společenský večer – ponecháno otevřené, záleží na celkovém stavu financí konference - Havlín zajistí odeslání adres členů Sekce GDD agentuře AMCA pro snadnější možnost komunikace, zároveň toto rozešle členům výboru Sekce GDD - Hořejší zajistí totéž za Společnost GDD - Havlín zajistí kontakt na webmastera www stránek Sekce GDD a Společnosti GDD a zajistí , aby byl vytvořen proklik ze stránek na stránku konference, kterou vytvoří agentura AMCA, zajistí aktualizaci www. stránek sekce -předběžné rozdělení členů s žádostí o sponzoring na firmy : Kosová – Bayer, Havlín – Gedeon, Akacie, Alešová – MSD, MEDIPO, Isoprinosine, Uhrová – Wobenzym, Smetanová ultrazvukové firmy

2. Pro snadnější komunikaci – všichni členové obou výborů si zřídí adresy na SKYPE pro možnost konferenčních hovorů a sdělí tuto e-mailem oběma předsedům

3. Volba orgánů výboru Sekce GDD : předseda Havlín – zvolen již dříve písemnou korespondenční tajnou volbou místopředseda Hořejší vědecký sekretář Špaček pokladník Skřenková členové : Alešová, Smetanová, Vambera

4. Skřenková – provede kontakt s Dr. Fouskovou, předcházejícím pokladníkem Sekce GDD, vyžádá si od ní materiály a zjistí způsob fungování hospodaření - provede kontakt s ČSL ekonomickým oddělením a zjistí možnosti disponování s fondem

5. Zprávu o činnosti Společnosti GDD – podává Hořejší – volby do výboru ČSGDD proběhly písemnou formou v březnu 2015, následně byl tajnou volnou zvolen předseda, další funkce aklamací na první schůzi nového výboru předseda Hořejší místopředseda Havlín vědecký sekretář Špaček pokladník Kosová členové Ondrová, Smetanová, Teslík revizní komise : předseda – Rohrichová, členky Brandejská, Hynková

6. Členské základny : Sekce GDD – 183 členů Společnost GDD - 148 členů čestná členství : Judit Orley – Maďarsko, Irmi Rey Stocker – Švýcarsko, Hana Beránková, Miroslava Hynková – CZ, Nataša Feráková – SK

7. Stav hospodaření - Sekce GDD – aktivní cca 84. tis Kč, Společnost GDD cca 123 tis. Kč

8. Návrh rozpočtu na r. 2016 – Skřenková ověří, zda Sekce GDD musí mít rozpočet - Společnost GDD rozpočet má – stejný jako každý rok : příjmy : 57. tis Kč výdaje : 57. Tis Kč

9. Havlín provede elektronický dotaz na členskou základnu Sekce GDD i Společnosti GDD a zjistí seznam praktikujících kolegů v oboru GDD, stupeň vybavení, úroveň možností poskytnuté péče v oboru GDD

10. Hořejší – informace o stavu akreditace dětské gynekologie – certifikovaný kurs GDD- délka přípravy - 1 rok - akreditovaná pracoviště I. typu – zatím nejsou II.typu – FN Motol, FN Ostrava, FN Brno – je nutná reakreditace po 2 letech, zatím tuto splňuje jen FN Motol - členové výborů vyzváni, aby akreditovali na I. typ – nutno kopii žádosti zaslat i k rukám Hořejšího – ad informandum - v rámci akreditačního procesu – nutno změnit terminologii z původního – „hodnocení hormonální cytologie „ na „ hodnocení nativního preparátu „- zajistí Hořejší u akreditační komise - informace o logbooku pro certifikovaný kurz GDD – 94 stran- nutná změna z kvantity na kvalitu – hodnocení dle doporučení EBCOG - competence based evaluation místo number cased evaluation

- Hořejší rozeslal návod pro zájemce o zařazení do certifikovaného kurzu – jak postupovat www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/zadosti-a-formulare............ Žádost č. 4

11. Informace o programu na workshop – Hraniční obory v GDD – tento hotov – proběhne 7.-8.listopadu, je podporován z fondu ESC – podmínka přidělení dotace – nesmí se workshopu zúčastnit lékaři zaměstnaní na území hl. m. Prahy – členové obou výborů s tímto omezením vyjadřují nesouhlas

12. Hořejší zjistí možnost dotace na pořádání workshopu GDD při konferenci GDD v dubnu 2016

13. Hořejší informuje, že dostal žádost o připomínky k materiálu o náhradě nemajetkové újmy na zdraví, odpověď již odeslána , připomínky dával po vyzvání ČLK

14. Hořejší informuje o světovém kongresu GDD – je plánován do Florencie- podrobnější informace zatím nejsou, termín je 25.-28.6 2016, vyzval k aktivní účasti- informace na www. stránky Sekce GDD – zajistí Havlín

15. Hořejší navrhl na příští Konferenci GDD pozvat prezidenta EURAPAGu prof. Sirakova – oba výbory souhlasí, zařídí Hořejší

16. Úhrada členských příspěvků do mezinárodních společností se rozdělí mezi Sekci a Společnost - FIGIJ - 250 USD – uhradí Sekce GDD - EURAPAG – 200 EU uhradí Společnosti pro GDD

17. Různé : Alešová upozorňuje na nedostatky v terminologii hodnocení somatosexuálního vývoje- je nutno tuto ujednotit- Hořejší zkontaktuje kompetentní endokrinology – výsledek dohody sdělí - Alešová zpracuje do přednášky

Zapsala . Alešová

Zápis společné schůze výborů Sekce GDD ČGPS, ČSGDD a Sekcie GDD SGPS

Lednice 14. 4. 2016
Přítomní: Alešová, Feráková, Havlín, Hořejší, Kosová, Nižňanská, Ondrová, Skřenková, Smetanová, Špaček, Teslík, Vambera
A. Sekce GDD ČGPS
1. Únor 2016 – MZd zveřejnilo návrh vyhlášky o nadstavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů, ve které byla vynechána řada subspecializací (včetně GDD). Přes protesty a argumentaci předsedy sekce výbor ČGPS protestoval proti vyřazení všech gynekologických subspecializací s výjimkou GDD. Naštěstí po 3 dnech protestů řady odborností byl návrh vyhlášky stažen.
2. Členská základna Sekce je 184 členů
3. Finanční situace Sekce – Skřenková
   - velmi obtížná spolupráce s finančním úsekem ČLS JEP – řada informací není dobře dostupná, přehledy ztrácí možnost dohledání a kontroly, hospodaření není transparentní
   - minulý výbor nezaplatil členské příspěvky FIGIJ za roky 2014 a 15, takže letos byly placeny za tři roky
   - aktuální zůstatek na letošním účtu je 2 700 Kč
   - dlouhodobý podúčet v rámci ČGPS je v aktivu 85 000 Kč
4. Příprava 48. konference GDD – po pomalejším rozjezdu během února a března výrazný nárůst zájmu o aktivní i pasivní účast – nakonec 180 lékařů a sester. Obdobná situace byla i v získávání sponzorské podpory – zde zvláštní poděkování dr. Alešové. Výsledkem je finančně lehce zisková akce. Odborný program je ohodnocen 13 kredity.
5. Problémy se změnami mailových adres – plénum bude osloveno, aby změny nahlásilo předsedovi. Analogická situace je i u ČSGDD.
6. Plénu bude nabídnuta možnost umístit na webové stránce sekce anotaci ordinace GDD
7. Příští odborné akce:
   - 18. světový kongres gynekologie dětí a dospívajících, Florencie, 15. – 18. 6. 2016 - http://www.wcpag2016.org/
   - 14. evropský kongres gynekologie dětí a dospívajících, Vilnius, 7. – 10. 6. 2017 - http://www.eurapag2017.eu/
    - 49. konference GDD – organizuje ČGPS –  termín 30. 3 – 1.  4. 2017
8. Výbor se rozhodl o návrat k tradičnímu logu Sekce
9. Výbor ocenil práci firmy AMCA a zejména Mgr. Uhrové v přípravě 48. Konference GDD, vyslovil se pro další spolupráci s ní a zadal jí předběžný výběr místa příští konference. S ohledem na náročné zajišťování sponzorských firem a partnerů konference výbor konstatoval, že je třeba oslovit firmy již koncem srpna 2016, aby počítaly s podporou 49. Konference GDD ve svých plánech pro rok 2017


B. ČSGDD
1. Členská základna 151 členů
2. Stav financí:  112 094 Kč
3. Vzdělávání
   - stále platí vyhláška 185 MZd, kde jsme vedeni jako certifikovaný obor.
   - t. č. jsou akreditovaným pracovištěm FNM a FN Olomouc
   - čeká se na jmenování členů zkušební komise
4. 21. – 22. 5. 2016 IPVZ pořádá akci č. 206161101 - Kurz – Gynekologie dětí a dospívajících – základní
5. Diskutována budoucnost dalších vzdělávacích kurzů
6. Během konference budou vybráni delegáti na General Assembly 18. Světového kongresu ve Florencii

C. SGDD SGPS
1. Informácia o akreditácii vzdelávania v odbore Pediatrická gynekológia na LFUK Bratislava od júna 2015, v programe LFUK zaradená od septembra 2016. Akreditácia schválená aktuálne podľa Vestníka MzD SR – špecializačné štúdium v trvaní 3 rokov, končí špecializačnou skúškou.
2. November 2016 – prostredníctvom LFUK podaný návrh na MzD SR na skrátenie trvania špecializačného štúdia na 1 rok, čakáme reakciu z príslučných inštitúcií.
3. Plánovaný je kurz pre uchádzačov na jún (september) 2016, predpoklad otvorenia pre odbornú verejnosti po dohode s príslušným odborom LFUK
4. Navrhnutí sú delegáti na General Assembly WCPAG Florence (Nižňanská, Kosibová, Sedliak, Orosz) po obdržaní reakcie predložím výboru na schválenie.

Zapsal Havlín


 

Zápis ze schůze výboru 18.4.2013

Zápis ze schůze výboru Sekce GDD ČGPS ČLS JEP konané dne 18.4.2013 v Rožnově pod Radhoštěm za přítomnosti členů výboru České společnosti GDD ČLS JEP a hostů.

 

Přítomni (bez titulů): Fousková, Geržová, Havlín, Hořejší, Koliba, Smetanová, Skřenková, Teslík

Omluveni: Hynková (abdikuje)

Hosté: Alešová, Feldmár, Feráková, Nižňanská, Ondrová, Pertl

Zápis ze dne 17.10.2012

Zápis ze zasedání výboru Sekce GDD ČGPS, konané dne 17.10.2012 v Brně

Přítomni: Koliba, Geržová,Fousková,Smetanová,Hořejší,Havlín,Skřenková
Omluveni:Teslík,Hynková

 

Zápis ze dne 22.3.2012

Zápis ze schůze výboru Sekce gynekologie dětí a dospívajících při ČGPS ČLS JEP

Místo konání: lázně Turčianské Teplice, Slovenská republika, dne 22.3.2012

Přítomni bez titulů abecedně: Fousková, Havlín, Hořejší, Koliba, Skřenková,
Omluveni: Geržová, Hynková, Teslík, Smetanová
Hosté: Nižňanská – předsedkyně Sekce gynekologie detí a dospievajúcich SGPS - SR
Ondrová – aktualizace systému akreditovaného vzdělávání - ČR

 

Zápis ze dne 27.1.2012

Zápis ze schůze výboru Sekce gynekologie dětí a dospívajících  ČGPS ČLS JEP

 ze dne 27.1.2012  

Místo konání: Lékařský dům, Praha 2, Sokolská ul. Č. 31, dne  27.1.2012

Přítomní bez titulů abecedně: Fousková, Geržová, Havlín, Hořejší, Hynková, Koliba,  Skřenková, Smetanová, Teslík

Omluveni: 0