Historie dětské gynekologie v ČR

Dne . září 1940 profesor Rudolf PETER (1900 – 1966) otevřel první samostatnou ambulanci pro dětskou gynekologii v České dětské nemocnici v Praze 2 (v tzv. Nalezinci).

První nejen v Čechách, ale první na světě vůbec. 1966 profesor Peter a jeho spolupracovník Karel VESELÝ (1911 – 1985 – FOTO 9) vydali první systematickou monografii dětské gynekologie, která byla vydána německy v Lipsku v r. 1966 – Kindergynäkologie.Tato knížka bohužel nebyla nikdy přeložena do češtiny (Peter tvrdil „Bohemica non leguntur), ale v r. 1970 byla přeložena do polštiny a vydána veWarszavě. Vládnoucím jazykem v Evropě byla tehdy ještě němčina, proto se kniha velmi rychle rozšířila po Evropě. Peter školil v dětské gynekologii i lékaře z ciziny – řada z nich se pak stala zakladateli a průkopníky dětské gynekologie v Polsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Jugoslávii a SSSR. Díky všem těmto aktivitám se pojem "Prager Schule der Kindergynäkologie" brzy rozšířil po celé Evropě a je dobře známý dodnes a na každém mezinárodním kongresu Gynekologie dětí a dospívajících a v každé zahraniční monografii tohoto oboru je tento termín vždy citován. Roku 1961 byl na mezinárodním festivalu výukových filmů cenou Carlo Camurattiho oceněn čtyřdílný výukový film „Dětská gynekologie“, který byl po odborné stránce dílem profesora Petera.

Když byla v Praze v r. 1953 založena Fakulta dětského lékařství University Karlovy, Peter byl prvním profesorem gynekologie a porodnictví. Do syllabů výuky gynekologie a porodnictví včlenil i dětskou gynekologii a byli tak absolventi této fakulty – pediatři po celé naší republice obeznámeni s dětskou gynekologií, věděli, co může přinést jejich praxi a spolupráci s ní vyžadovali, což zase zpětně podporovalo rozvoj oboru dětské gynekologie. Peter a Veselý napsali také skripta dětské gynekologie (1960, s dalšími 2 vydáními), další skripta Dětská gynekologie napsal v r. 1985 Hořejší.

Na Peterovu kliniku přijížděli lékaři – gynekologové z celého Československa. Později je školil docent Veselý, po něm prof. Hořejší.

Hořejší napsal v r. 1990 první a dosud jedinou českou monografii „Dětská gynekologie“, v r. 2001 vyšlo monotematické čísli Moderní gynekologie a porodnictví 10/4 „Dětská gynekologie“.

v roce 2003 pak Gynekologické problémy u děvčátek a dospívajících dívek, což je knížka populární, která snad může napomoci v komunikaci s dospívajícími a dětskými pacientkami a s jejich matkami.

V roce V roce 1987 na pražské dětské gynekologii natočil Krátký film Praha instruktivní film „Dětská gynekologie“ a v r. 1988 „Operace v dětské gynekologii“, v české a v anglické verzi. Z materiálu workshopu na VIII. Evropském kongresu gynekologie dětí a dospívajících v Praze vytvořil Hořejší výukové CD „Renesance funkční poševní cytologie v gynekologii dětí a dospívajících“.

V „dějinách“ dětské gynekologie je několik důležitých mezníků, které bych rád připomenul:

 

 • r. 1962 bylo v Dětské fakultní nemocnici v Brně – Černá Pole otevřeno samostatné 10ti lůžkové oddělení dětské gynekologie, které bylo později pohlceno Klinikou dětské chirurgie tamtéž a k roku 2000 zaniklo
 • r. 1962 jen krátce po Brně otevřel profesor Peter na své klinice v Londýnské lůžkové oddělení dětské gynekologie s 16 lůžky
  později toto oddělení bylo přemístěno do dětské nemocnice Ke Karlovu, dále pak na Karlovo náměstí, od r. 1990 toto oddělení získalo krásnou a dětskému nemocničnímu provozu plně vyhovující oddělení se 20 lůžky a pěknou ambulancí v Bělehradské ulici, v komplexu budov, které tvořily Kliniku porodnictví a gynekologie dospělých a dětí UK2.LF.
 • r.1965 zřídilo Ministerstvo zdravotnictví Československé republiky institut Krajského ordináře pro dětskou gynekologii. Krajský ordinář vedl metodicky i kontrolně ambulance pro dětskou gynekologii v celém kraji. tato funkce nebyla obsazována politicky, ale odborně a tak činnost krajských ordinářů výrazně zkvalitňovala poskytování dětské gynekologické péče
 • r. 1982 byla Dětská gynekologie ustanovena Nástavbovou atestací (nástavba na gynekologii a porodnictví).
 • r. 1987 naše Sekce dětské gynekologie dostala od politických orgánů po tříletém vyjednávání povolení stát se kolektivním členem FIGIJ (Mezinárodní federace gynekologie dětí a dospívajících)
 • r. 1997 byla v tehdejším Institutu pro vzdělávání lékařů a farmaceutů zřízena Subkatedra dětské gynekologie, prvním přednostou je (doposud) profesor Hořejší
 • r. 1986 byla Celostátní vědecká konference ČGPS věnována výhradně dětské gynekologii
 • r. 1998 při zavádění pojišťovenského systému úhrad zdravotní péče byla dětská gynekologie ustanovena samostatným oborem – číslo odbornosti 604, celkem se dvaceti kódy speciálními pro gynekologii dětí
 • r. 1990 byla v Praze Konference „50 let dětské gynekologie“ s mezinárodní účastí nejen z Evropy, ale i z Severní i Latinské Ameriky a z Asie. Konference měla velký odborný i společenský úspěch (FOTO 19 a 20)
 • r. 1995 byla celá klinika gynekologická a porodnická klinika z Londýnské i s dětskou gynekologií přemístěna na 1 a 1 roku do naprosto nevyhovujících prostor v rozpadajících se budovách Hitlerova provizoria v Motole, aby se od r. 1997 dočkala krásného a zcela moderního prostoru pro gynekologii a porodnictví. Dětská gynekologie byla umístěna do etáže SP D v dětské části nemocnice, nejprve společně s dětskou expektací, pak samostatně. Nicméně odtud byla přestěhována do budovy pro dospělé (FOTO17), ale byly jí tam vytvořeny pěkné podmínky. Za necelé dva roky se toto oddělení navrátilo zpět do „expektace“ dětské části nemocnice.
 • r. 2000 se v Praze konal VIII. Evropský kongres gynekologie dětí a dospívajících, jehož organizace byla výborem FIGIJ svěřena Sekci gynekologie dětí a dospívajících a jejímž presidentem byl prof. Hořejší.
 • r.2003 ministryně zdravotnictví na návrh děkana UK 2.LF a Rektora UK a ředitele FN v Motole zřídila samostatnou Kliniku gynekologie dětí a dospívajících, přednostou byl po konkurzu jmenován prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. I když tato „klinička“ prosperovala jakž-takž ekonomicky a dál pěstovala špičkovou medicínu a zastávala vedoucí úlohu v dětské gynekologii v ČR a byla i lůžkovou základnou Subkatedry dětské gynekologie IPVZ.
 • r. 2005 ředitel Fakultní nemocnice v Motole - s podporou vedení fakulty rozhodl (při příležitosti 65. narozenin profesora Hořejšího) tuto kliničku zrušit a co horšího, ještě dříve před tím zcela zrušil dětská gynekologická lůžka vůbec. Skutečný důvod tohoto zrušení lůžkového oddělení dětské gynekologie – jedinečného a jediného v celé ČR, jsme se nikdy nedozvěděli. Pseudodůvody jsme mohli věcně vyvrátit, ale nikdo tomu nechtěl naslouchat. Dětské pacientky do 12 let (resp. dosud nemenstruující) jsou přijímány na Kliniku dětské chirurgie, starší (a dívky po menarché) na odd. konservativní gynekologie gyn.por. kliniky pro dospělé. Skončila tím 43 letá historie lůžkového oddělení dětské gynekologie, oddělení, které kolegové z mnoha zemí světa obdivovali a záviděli nám je a chováme se přesně tak, jak vždy hlásal profesor Peter a jeho následovníci, že to být nemá. Nicméně, snažíme se, aby dětská gynekologie v ČR ani v Motole nezanikla a zatím se nám to docela dobře daří. Doufáme, že až skončí právě probíhající velká rekonstrukce dětské části FN Motol, bude pro odbornost dětské gynekologie opět nalezeno lůžkové oddělení, odpovídající významu tohoto oboru i rozsahu jeho činnosti.

 

Hlavním článkem provozování dětské gynekologie je ovšem činnost ambulantní. Až na výjimky jsou to ambulance gynekologie dospělých s vyčleněnými hodinami pro gynekologii dětí a dospívajících. Dnes snad nikde v republice neexistuje okres (bývalý okres), kde by nebyl aspoň 1 z gynekologů erudován ve specializaci dětské gynekologie. Počet atestovaných v dětské gynekologii a dalších, kteří se k tomuto vzdělali nebo připravují, jsou uvedeny ve zvláštních seznamech (AtestovaníZařazení). Lze proto bez nadsázky říci, že jsme se díky Peterovi a jeho tradicí stali dětskou gynekologickou velmocí.

Každý lékař, který se přichází vzdělávat v dětské gynekologii na Subkatedru dětské gynekologie, musí přinést fotografii a tyto fotografie vylepujeme na tablo – dnes máme již 3 – která jsou zde také vystavena. (3 tabla )